Маҷди Хофӣ: Тафовут байни таҳрирҳо

х
→‎top: ислоҳи вожаҳо using AWB
х (ислоҳи ихтисораҳо using AWB)
х (→‎top: ислоҳи вожаҳо using AWB)
{{ятим}}
Номи пурраи адиб Мулло Мухаммад бинни Хоча Мачдуддини Хофй буда, аз намошдатни (адабиёти ним а и аввали асри XIV мебошад. Сарчашмахри адабиву таъри-хй оид ба хаёту эҷодиёти Мачди Хофй бештар хомушй мхти'ёр .кар дан д. М"зъхазхое, ки оид ба Мачди Хофй маъ-лумо-т медих,аш:д, тазкираи «Х,афт шутим»-и Амин Ах,мади Розй ва О'хир'сухани тайёркунандаи чопи «Хористо<н»-и (Муаллиф, Мавла'вйвӣ Нурулх'асани Cox.ki6 мебохианд. Амин Ах..М1а,д;и Роей баъди таърифу тансмфи раюми менависад: «...Ва уӯ дар замени Абусаид Мирзо ба лавозими иншо иштирол дошту дар за моим Султон Х,усайн Мирзо ба ва-зорат расида, хукмҳукм шуд, ки мухр бар руи ахко.м ва М'ан-шурот эанад ва ха,р гах, ки подшоҳ бар тахт барояд, Хо­ча дар П'Овни тахт нишинаду мух,имоти мулкй ва молро мафрӯз дор'ад». Аз ин равшан мегардад, ки дар замони ХУ'Кумати ин ду намояндаи Элханй Мачди Хофй хизмати дар'бор мекардааст ва баъди муддате истеъфо намуда, ба сафар мебарояд.
Маъхази асосие, ikh оид ба хаёти Мачди Хофй маълу­моти эътимодбахш меди^ад «Хористон»-и худи уст.
Аз ии маълумотхо баршеояд, ки Мачди Хофй дар ма-халлаи Хофй назди шахришаҳри Нишо'пур дар ибтидои асри XIV таваллуд днудааст. Падали уӯ аз шахоони сахибэх-т.ироми давраи Элхонй мебошад. У баъди дар зодгохаш маълумоти хуби ибтидои гирифтан барои идомаи таҳоил ба Х,И|рот меояд ва дар Мадраса ба-робари фанзой расмй дар илмхри адабиёту иншо тибу муси,к,й бештар шурл варзидгиаст. Дар хамин давра_ ба кори эҷодй cap карда, ба тасаввуф !моил мегардад. У дар синий чаво'нй (ба сас-хат «барамада, як катор кишварҳои арабу ачам, Каф'К.оз, Осиёи Миёна ва Хитою Хиндустонро сайру гашт мекунад, ки вокеаҳои дар ган сафарх,о дидаву шунидаи уӯ яке из манбаъҳои асосии хи.коятхояшкоятҳояш мегарданд. Мачди Хофй ба чуз аз асари насрии «ХористО'П» ба шаклхфи гуногуни шеърйшеърӣ 'низ як силсила 1ашъор таълиф иамудааст.
Дар хикоятҳои «Хористон» шорчаҳои манзуми ба шаклҳои маснавй, касидавуқасидаву разал, рубой, китъа ва байт