Маҷди Хофӣ: Тафовут байни таҳрирҳо

х
→‎top: ислоҳи вожаҳо using AWB
х (→‎top: бознависии садаҳо ба ададҳои румӣ using AWB)
х (→‎top: ислоҳи вожаҳо using AWB)
{{ятимАдиб}}
Номи пурраи адиб Мулло Мухаммад бинни Хоча Мачдуддини Хофй буда, аз намошдатни (адабиёти ним а и аввали асри XIV мебошад. Сарчашмахри адабиву таъри-хй оид ба хаёту эҷодиёти Мачди Хофй бештар хомушй мхти'ёр.кар дан д. М"зъхазхое, ки оид ба Мачди Хофй маъ-лумо-т медих,аш:д, тазкираи «Х,афт шутим»-и Амин Ах,мади Розӣ ва О'хир'сухани тайёркунандаи чопи «Хористо<н»-и (Муаллиф, Мавла'вӣ Нурулх'асани Cox.ki6 мебохианд. Амин Ах..М1а,д;и Роей баъди таърифу тансмфи раюми менависад: «...Ва ӯ дар замени Абусаид Мирзо ба лавозими иншо иштирол дошту дар за моим Султон Х,усайн Мирзо ба ва-зорат расида, ҳукм шуд, ки мухр бар руи ахко.м ва М'ан-шурот эанад ва ха,р гах, ки подшоҳ бар тахт барояд, Хо­ча дар П'Овни тахт нишинаду мух,имоти мулкӣ ва молро мафрӯз дор'ад». Аз ин равшан мегардад, ки дар замони ХУ'Кумати ин ду намояндаи Элханӣ Мачди Хофй хизмати дар'бор мекардааст ва баъди муддате истеъфо намуда, ба сафар мебарояд.
Маъхази асосие, ikh оид ба хаёти Мачди Хофй маълу­моти эътимодбахш меди^ад «Хористон»-и худи уст.
Аз ии маълумотхо баршеояд, ки Мачди Хофй дар ма-халлаи Хофй назди шаҳри Нишо'пур дар ибтидои асри XIV таваллуд днудааст. Падали ӯ аз шахоони сахибэх-т.ироми давраи Элхонӣ мебошад. У баъди дар зодгохаш маълумоти хуби ибтидои гирифтан барои идомаи таҳоил ба Х,И|рот меояд ва дар Мадраса ба-робари фанзой расмй дар илмхри адабиёту иншо тибу муси,к,й бештар шурл варзидгиаст. Дар ҳамин давра_ ба кори эҷодйэҷодӣ cap карда, ба тасаввуф !моил мегардад. У дар синий чаво'нӣ (ба сас-хат «барамада, як катор кишварҳои арабу ачам, Каф'К.оз, Осиёи Миёна ва Хитою Хиндустонро сайру гашт мекунад, ки вокеаҳои дар ган сафарх,о дидаву шунидаи ӯ яке из манбаъҳои асосии хи.коятҳояш мегарданд. Мачди Хофй ба чуз аз асари насрии «ХористО'П» ба шаклхфи гуногуни шеърӣ 'низ як силсила 1ашъор таълиф иамудааст.
Дар хикоятҳои «Хористон» шорчаҳои манзуми ба шаклҳои маснавймаснавӣ, қасидаву разал, рубой, китъа ва байт