Фарқият байни намунаҳои "Хусрави Деҳлавӣ"

х
бот кор карда истодааст., replaced: хои → ҳои (25), халк → халқ (2)
х (→‎Маснавиёти Амир Хусрав: бот ислоҳ карда истодааст, replaced: чойгир → ҷойгир)
х (бот кор карда истодааст., replaced: хои → ҳои (25), халк → халқ (2))
'''Яминуддин Абдулҳасан Амир Хусрави Деҳлавӣ''' мутахаллис ба Хусрав бузургтарин намояндаи адабиёти форсизабони [[Ҳиндустон]] буда бо осори пурқиматаш асоси адабиёти форсизабонро дар он сарзамин мустаҳкам гардонида аст ва дар роҳи ривочу равнақи минбаъдаи адабиёти форсу тоҷик саҳми бесазое гузошта аст.
 
Амир Хусрави Дехлави, ки аз номовартарин ва пурмахсултарин суханварони адабиёти форсист, дар густариши адабиёти форси Хинд ва реша пахн кардани унсурхоиунсурҳои асосии он бештар аз хама хизмат кардааст.
:Агар тахсини шеъри хештан бар дасти хеш асти,
== Хаёти шоир ==
Номи аслии шоир Яминиддин, лакабаш Абулхасан буда, Хусрав тахаллуси адабии у мебошад. Гузаштагони Хусрав дар Мовароуннахр зиндаги кардаанд. Падари Хусрав дар ҳангоми истилои мугул ватани худ-шахри Кешро тарк намуда, ба Ҳиндустон хичрат мекунад.
Шоир дар асархоиасарҳои худ дар кадом сол таваллуд шудани худро кайд намекунад, аммо дар кадом сол чандсола будани худро равшан зикр кардааст. Чунончи, дар «Киронуссаъдайн» менависад:
 
:Он чи ба таърих зи хичрат гузашт,
Агар аз руи нишондоди порчаи болои соли 652 хичри таваллуд шудани Хусрав маълум шавад, аз далели дигар дар соли 651 таваллуд ёфтани шоир таъин мегардад. Аз ин ру, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки Хусрав дар охири соли 651 хичри, яъне 1253 мелоди дар шахрчаи Патёли наздикии Дехли таваллуд ёфта будааст. Азбаски шоир бисёрии умри худро дар шахри Дехли гузаронида, дар он чо вафот ёфтааст ва мадфани у низ дар он чост, нисбати Дехлави мегирад.
Дар соли 1261, ки Хусрав хаштсола буд, падари у дар чанги зидди хучуми мугул кушта мешавад. Бобои модарии Хусрав Имодулмулк кудаки хаштсоларо дар тахти назорати худ мегирад ва барои аз худ намудани илму дониш ба у кумак мерасонад.
Дар байни солхоисолҳои 1276-1278 Хусрави Дехлави ба дарбор кашида мешавад ва пас аз ин зиндагии дарбории шоир сар мешавад. Соли 1279 дар дарбори Туграл, ки хокими Бангола буд, хизмат карда, баъд аз ин шоирро писари калонии Гиёсуддин Балбан султон Мухаммадхон, ки хокими Мултон буд, ба дарбори худ талабид. Дар он чо Хусрав дар муддати панч сол хизмат мекунад. Баъди вафоти Гиёсиддин Балбан (1287) Муиззиддин Кайкубод ба тахти салтанат баромада, Хусравро ба дарбори худ даъват мекунад, вале азбаски тамоми кору бори салтанат ба дасти яке аз дарбориёни бонуфуз Низомиддин буд ва ин шахс бо Хусрави Дехлави дар муносибати хуб набуд, шоир таклифи ба дарбори Муизиддин рафтанро кабул намекунад. Дар соли 1299 дар хаёти шоир бадбахтие руй медихад. Модар ва бародари хурди шоир дар байни як хафта вафот мекунанд. Хусрав дар достони «Мачнун ва Лайли» аз ин ходиса бо сузу гудоз накл намудааст:
 
:К-имсол ду нур зи ахтарам рафт,
:Гум шуд ду махи ду хафтаи ман
 
Хусрав сохиби фарзандони зиёд буд, аз руи гуфтахоигуфтаҳои худи у маълум мешавад, ки вай як духтар (Афифа ё худ Мастура ва панч писар (Масъуд, Хизр, Рукниддин, Айниддин, Малик Ахмад ва Мухаммад) доштааст, ки аз байни онхо Малик Ахмад дар замони худ хамчун шахси бофазлу адаб ном бароварда буд.
Хусрав 18-уми шавволи 725 хичри (27 сентябри соли 1325) вафот мекунад ва уро дар назди кабри Низомиддин ба хок месупоранд.
 
== Мероси адабии Хусрави Дехлави ==
Хусрав яке аз пурмахсултарин шоиронест, ки кувваи эчодии худро кариб дар хамаи намудхоинамудҳои шеърии замони худ санчида, чи дар назм ва чи дар наср асархоиасарҳои зиёде навиштааст.
Кисми асосии мероси адабии Хусрав ба забони форсист. Инчунин ба забонхоизабонҳои урду ва хинди низ асар навишта будааст.
== Д е в о н х о и Х у с р а в ==
Дар солхоисолҳои аввали эчодиёти худ Хусрави Дехлави, асосан газалу касида менавишт ва тахаллуси аввалаи у Султони буд ва бо ин тахаллус дар девони якуми у бисёр газалхоро дидан мумкин аст. Тахаллуси дуюм ва асосии шоир Хусрав аст.
Ба навиштани достон шоир аз синни 36-солаги шуруъ менамояд. Ашъори лирикии шоир дар панч девон гирд оварда шудааст. Ин панч девон дар даврахоидавраҳои гуногуни хаёти шоир тартиб дода шудаанд ва Хусрав мувофики даврахоидавраҳои синну соли худ ба хар кадоми онхо номи махсусе додааст.
[[Тухфатуссигар]] (Тухфаи чавони) - девони аввалини шоир мебошад, ки ашъори уро то синни нуздахсолаги дар бар мегирад. Дар дебоча Хусрави Дехлави дар бораи дар айёми хурдсоли ба шеърнависи шугл варзидани худ, оид ба тахаллуси аввалааш Султони, инчунин доир ба масъалаи имтихон шудани у дар сохаи назм ва амсоли инхо сухан меронад.
[[Васатулхаёт]] (Миёнаи хаёт). Ин девон ашъори то синни 34-солагии шоирро дар бар мегирад. МарсияхоиМарсияҳои дар хакки султон Мухаммад Коон машхур ба Хони шахид навиштаи Хусрав дар он дохил шудаанд.
[[Гурратулкамол]] Ин девон ашъори айёми камолот, яъне давраи 34-40 солагии шоирро дар бар мегирад. Девон дебочаи муфассале дорад, ки дар он шоир аз бисёр масъалахоимасъалаҳои мухими адабиёт, инчунин аз тарчимаи холи худ сухан меронад.
[[Бакиятулнакия]] дар соли 1318 (ё ки соли 1316) мураттаб шудааст. Касидаву тарчеъбанд ва таркиббандхоитаркиббандҳои ин девон ба таърифи Низомиддин Авлиё, султон Алоуддин ва писарони у Муборакшох ва Хизрхон ва чанде аз дарбориени бонуфуз бахшида шудаанд. Дар ин девон мисли девонхоидевонҳои дигари муаллиф газалиёт, китъаот ва рубоиёт низ дохил гардидаанд.
[[Нихоятулкамол]] Девони панчумин ва охирини Хусрави Дехлави мебошад. Дар ин девон марсияи Гиёсуддин Туглук (с.в.1325) ва касидахо дар васфи писари Гиёсуддин султон Мухаммад Туглук (1325-1351) низ дарч шудаанд. Аз ин ру, метавон гуфт, ки «Нихоятулкамол» чанд мох пеш аз вафоти Хусрав чамъовари гардидааст. Дебочаи девон дар хамди Худову наъти пайгамбар ва тавсифи Низомиддин Авлиё мебошад. Девон касоиду тарчеъбанд, маснавихоимаснавиҳои хачман хурд, газалиёт, китъаву рубоиётро дар бар мегирад.
Ба калами шоир зиёда аз 300 касида тааллук дорад, ки дахяки онхо касидахоикасидаҳои фалсафи мебошанд. Дар ин гуна касидахо бисер фикрхоификрҳои ичтимои ва тарбияви-ахлокии замони шоир акс гардидаанд. Ба як катор касидахоикасидаҳои шоир (ба мисли «Дарёи аброр» ва гайрахо) бисёр намояндагони адабиёти минбаъда, аз чумла Абдурахмони Чоми ва Алишер Навои назира навиштаанд.
 
== Маснавиёти Амир Хусрав ==
Аз соли 1289 сар карда, Хусрави Дехлави дар баробари жанрхоижанрҳои лирики ба эчод намудани асархоиасарҳои эпики низ шуруъ менамояд. Дар жанри достон Амир Хусрав худро шогирди Низомии Ганчави мешуморад ва онро дар чанд чои осори худ таъкид менамояд.
Аввалин достони худ – «Киронуссаъдайн»-ро соли 1289 навиштааст ва дар соли 1291 достони дуюми худ «Мифтохулфутух»-ро эчод менамояд.
Дар байни солхоисолҳои 1299-1302 Хусрави Дехлави ба «Хамса»-и Низомии Ганчави чавоб менависад. [[Хамса]]-и Амир Хусрав аз ин достонхо фарохам омадааст: [[Матлауланвор]], [[Ширин ва Хусрав]], [[Мачнун ва Лайли]], [[Хафт бихишт]], [[Оинаи Сикандари]]. Баъди достони «Хамса» Хусрав боз се достони дигар – «Дувалрони ва Хизрхон» (соли 1316), [[Нух Сипехр]] (соли 1318) ва [[Туглукнома]] (такрибан соли 1324) – ро таълиф менамояд. Гайр аз ин достон шоир боз чанд достони дигари хачман хурд низ навиштааст. Аз чумла, достони «Асбнома» - ро шоир ба хокими Авад Али Сарчондор машхур ба Хотамхон бахшидааст.
Мавзуи панду ахлок, ки маъмултарин мавзуи адабиёти чахоншумули форси махсуб мегардад, дар ашъори Амир Хусрав макоми баландро дорост. Шоир тавассути ашъори пандомез бехтарин хислатхоихислатҳои инсониро ситоиш мекунад ва барои тарбияи насли наврас дар таргиби накукори, мехнатдусти, ростиву растагори барин хислатхоихислатҳои хамидаи инсони сахм мегузорад:
 
:Чу напсанди губоре бар дили хеш,
 
:Озори касе талаб хамеша,
:К-озурдани халкхалқ кард пеша.
Аз [[Мачнун ва Лайли]]
 
Аз девони [[Бакияи накия]]
 
Як катор суханхоисуханҳои ибратбахши Хурави Дехлави, ки онхоро шоир дар натичаи тачрибаи бои зиндаги гуфтааст, мисли маколу зарбулмасалхоизарбулмасалҳои халкихалқи садо медихад:
:Хар чи ки бар хеш надори раво,
:Бар дигаре низ набошад даво.
276 109

edits