Маҷди Хофӣ: Тафовут байни таҳрирҳо

х
бот: кор карда истодааст., replaced: руз → рӯз
х (бот: ислоҳ карда истодааст., replaced: подшох → подшоҳ)
х (бот: кор карда истодааст., replaced: руз → рӯз)
{{ятим}}
Номи пурраи адиб Мулло Мухаммад бинни Хоча Мачдуддини Хофй буда, аз намошдатни (адабиёти ним а и аввали асри XIV мебошад. Сарчашмахри адабиву таъри-хй оид ба хаёту эчодиёти Мачди Хофй бештар хомушй мхти'ёр .кар дан д. М"зъхазхое, ки оид ба Мачди Хофй маъ-лумо-т медих,аш:д, тазкираи «Х,афт шутим»-и Амин Ах,мади Розй ва О'хир'сухани тайёркунандаи чопи «Хористо<н»-и (Муаллиф, Мавла'вй Нурулх'асани Cox.ki6 мебохианд. Амин Ах..М1а,д;и Роей баъди таърифу тансмфи раюми менависад: «...Ва у дар замени Абусаид Мирзо ба лавозими иншо иштирол дошту дар за моим Султон Х,усайн Мирзо ба ва-зорат расида, хукм шуд, ки мухр бар руи ахко.м ва М'ан-шурот эанад ва ха,р гах, ки подшоҳ бар тахт барояд, Хо­ча дар П'Овни тахт нишинаду мух,имоти мулкй ва молро мафрузмафрӯз дор'ад». Аз ин равшан мегардад, ки дар замони ХУ'Кумати ин ду ■намояндаи Элханй Мачди Хофй хизмати дар'бор мекардааст ва баъди муддате истеъфо намуда, ба сафар мебарояд.
Маъхази асосие, ikh оид ба хаёти Мачди Хофй маълу­моти эътимодбахш меди^ад «Хористон»-и худи уст.
Аз ии ■маълумотхо баршеояд, ки Мачди Хофй дар ма-халлаи Хофй назди шахри Нишо'пур дар ибтидои асри XIV таваллуд днудааст. Падали у аз шахоони сахибэх-т.ироми давраи Элхонй мебошад. У баъди дар зодгохаш маълумоти хуби ибтидои гирифтан барои идомаи таҳоил ба Х,И|рот меояд ва дар Мадраса ба-робари фанзой расмй дар илмхри адабиёту иншо тибу муси,к,й бештар шурл варзидгиаст. Дар хамин давра_ ба кори эчодй cap карда, ба тасаввуф !моил мегардад. У дар синий чаво'нй (ба сас-хат «барамада, як катор кишварҳои арабу ачам, Каф'К.оз, Осиёи Миёна ва Хитою Хиндустонро сайру гашт мекунад, ки вокеаҳои дар ган сафарх,о дидаву шунидаи у яке из манбаъҳои асосии хи.коятхояш мегарданд. Мачди Хофй ба чуз аз асари насрии «ХористО'П» ба шаклхфи гуногуни шеърй 'низ як силсила 1ашъор таълиф иамудааст.
276 109

edits