Пропаганда (лот. propaganda — мавриди янтишор қароргирифта, аз propago — интишор мена моим), ин-тншори ақида ва гоядои сиёсӣ, фалсафй, илмй, бадей ва г., ки ба такомули шуури чамъиятй ва балапд бардоштани фаъолияти амалии ом ма нигаронида шудаанд. Унсурдои асосии процесси П. субъекти П. (гу-руди ичтимоие, ки П. манфиати онро ифода мекунад), мазмун, шакл, метод, воситаю усулдои он (радио, телевизион, нашриёт, системаи лек-ционй ва г.) ва объекти П. (аудитория ё умумияти ичтимоие, ки П. ба ондо дахл дорад) мебошад. Дар маънои нисбатан маддуд П. як навъи тарғиботи сиёсӣ ё идеологиро (яъне ба максади ташаккули надонбинй ва тасаввуроти муайяни омма ин-тишори акида, гоя ва назарияро) ифода мекунад. Ҷавдари П.-и сиёсӣ идеологияи муайяни синфист. Дар чадони имруэа ду навъи П.-и ба дам мухолиф — буржуазӣ ва коммунистй вучуд дорад.