Википедиа:Тайёраи мақола

Косатарош Дехаи мардони номдор.

КОСАТАРОШ  дехаест дар калби каторкуххои сар бар фалак кашидаи Хисор чойгир шудааст  ва бо табиати зебову боду хавои муссафояш касро мафтун мекунад ва дар масохати 8-9 км тул кашида дар деха 751 хочаги ва 4409  ахоли зиндагони мекунад . 

Ачаб накхати нотакроре дорад.Руди шухоби кухиаш чашмахои мусаффои куххояш мафтункунандаи калбхост. Аз тамошои манзарахои дилфиреб дили кас ба вачд меояд. Доманаи кух ва теппахо саросар бо арчахои сарсабз ба гулхои рангоранг ва атромезу фарахафзо рупуш аст. Дар рузхои аввали бахори тамошои бойчечаку лолахои рангобаранг дар дили кас кайфияти бахорро бедор мекунад. Чах-чахи мургакони хушилхон, шилдир-шилдири дарёчаи кухи, осмони софу бегубор, фазои рухафзову насими форам ва тамошои чаманхои пур аз гулхои сурху сафеду нилоби парвози хаёлхои касро фирдавс барин мебарад. Дехаи Косатарош яке аз дехахои кадимтарин ва кухантарин дар шахри Панчакент буда таърихи хело кухан ва бой дорад. Дар бораи таърихи пайдоиши ин дех кассе маълумоти анике надорад, вале аз руи накли муйсафедони диёр ин деха аз давраи хучуми арабхо ба Осиёи Маркази вучуд доштааст. Шаходати ин гуфтахо дар он аст ,ки чор калъаи посбоние ки дехи моро ихота кардаанд ва таърихи хело кадима доранд аз замони Сугдхо ба мо мерос мондааст. Дар китобхои бостоншиноси маъруф Абдуллочон Исхоков дар бори калъахои дидбони ва мавзеи истикомати кабилаи Сугдихо ба таври возеху равшан баён карда шудааст. Инчунин дар сарманзили дехаи мо макбарахои ду уламои динни ислом Хоча Аббос Бахтиёри Косатароши ки аз руи баъзе ривоятхо он касро хамчун устоди мусики уд навозии –и А.Рудаки мегуянд ва бузургвори дигар Мулло Хоча Бобо ки онхоро хамчун уламои дини ислом дар дехахои гирду атроф ва шахри Панчакент мешинонсанд ва зиёрат мекунанд. Инчунин дар дехаи мо якчанд авлодхо зиндаги ва умр ба сар мебаранд. 1.Авлоди Мулло Юсуфи 2.Хошими. 3 Алимуроди. 4.Угули. 5.Назарикихо ва дигарон.

Пирони хирадманд  пур аклу заковати деха аз Худойберди оксакол , Мулло Субхон , Мулло Сабур,Алимурод, Мулло Юсуф, Мулло Мухтор ,Имоми Ниёз Мулло Надир ,Тухтамиш оксакол . Бобои Наврузмахмад,Мулло Хочи, бародарон Бобои Рачаб Ва Усто Гиёс, Муллло Абдурахим ,Саиди Ризо  сар карда барои пешрафту тараккиёти илм маърифат маданияти мардуми деха сахми босазои хешро гузоштаанд.(мархумон).

Мехмонхонахои дехаи мо мехмонхонаи Бобои Рачаб,мехмонхонаи Бобои Хайит, мехмонхонаи Ако Ахмад бо мехмонкабулкуни ва мехмондусти дар Точикистон ва берун аз аз он шухратёр шудаанд. Имрузхо дар дехахои мо олимон шоирон нависандагон, мухандисон,духтурон омузгорони дарачаи чумхурияви дошта дар тамоми гушаву канори чумхури чоночонамон Точикистон ва берун аз марз кору фаъолият мекунанд. Деха бо номи Косатарош дар Балчувон.шахри Сабз.нохияи Варзоб низ хаст.урфу одат расму русум лахчаи гуфтор якхел аст. Барои ошнои пайдо намудан бо таърихи ин дехахо Хошимов Рачаббоки ва Муродов Муродмухаммад ба ончо рафта бо муйсафедони ончо сухбатхо ороста аз расму русум тарзи хаёту зиндагонии онхо аз наздик шинос шудаанд. Дар солхои Чанги Бузурги Ватании солхои 1941-1945 аз дехаи мо Алиев Хакимчон,Бердиев Норим,.Одинаев Нозим,.Одинаев Насим.Кенчабоев Худоёр.Каримов Бобоназар.Ризоев Бобошариф.Юсупов Эшмахмад.Курбонов, Сангинмахмад, Сабуров Худойдод.Розиков Мирзошариф.Расулов Махмадкарим.Шарипов Махмаднаби.Ризоев Махмадшариф.Муродов Миршариф.Муродов Махмадаюб барин чавонмардон ба чанг сафарбар карда шуда аз ин чанги хонумонсуз барнагаштанд.

Якчанд нафар чавонон аз ЧБВ   бо ордену медалхо  ва бо сари баланду ифтихори мили ба деха баргаштанд, ки инхо Одинаев Турди, Рахимов Рахим ,Бакоев Хучмахмад, Бадалов Камар, Бобочонов Холмурод, Ниезов Фазил, .Ризоев Амин мебошанд.

Ногуфта намонад ,ки шодравон Нормухаммад Субхонов яке аз аввалин шахсоне аст,ки дар дехаи мо маълумоти оли гирифта тамоми хаёти худро сарфи таълиму тарбияи насли наврас бахшида аст.ташабускори аввалин мактаб дар деха ва хизматхои барои ободонии деха кардаи ин шахс якумр дар хотири мо накш хохад баст. Хушбахтон имрузхо дар тамоми чабхахои зиндаги намояндагони дехаи мо кор ва фаъолият доранд ва барои пешрафту тараккиёти чумхурии чоночонамон Точикистон сахми арзанда мегузоранд. Олимону шоироне ки дар канори ин дехи кучак ба воя расидаанд Эхсон Субхон,Исмоил Зарифи, Ибод Рачаби, Иброхими Мир,Саид Ризо, Амини Нозим ,Шоими Шафеъ аз инхо имрузхо мероси адабии пургановате дастраси хонандагон гаштааст. Олимони чавон Норалии Киём ,Хисрави Шахоб дар сохахои гуногуни илм имрузхо кор карда истодаандю Мухандисони варзида Рачабали Субхонов .Рашид Рачабов,Шерали Юсупов,Зайниддин Вахобов..Хазрат Субхонов ва садхо нафар дигарон дар сохахои гуногун ва якчанд шахрхои Федератция Россия кор ва фаъолият мекунанд. Духтурони хозик Шорахим Юсуфи, Сунатчон Эшов,Бехзод Элов ва дигарон устоди касби худ буда ба чавониашон нигох накарда дар байни омма шухратёр гаштаанд. Хабиб Алиев. Kosatarosh The village of famous men.

KOSATAROSH is a village located in the heart of the mountain ranges of Gissar and with its beautiful nature and fresh air, it stretches for 8-9 km and has 751 households and 4409 inhabitants.

Achaab has a unique aroma. It is heartwarming to watch such deceptive landscapes. The slopes of the mountains and hills are covered with green junipers and colorful flowers. In the first days of spring, watching colorful flowers and tulips awakens the mood of spring in one's heart. The chirping of beautiful birds, the chirping of a mountain river, the clear blue sky, the cheerful atmosphere and the pleasant breeze, and the view of the meadows full of red and white flowers and the nil of the flight of one's imagination. Kosatarosh village is one of the oldest and most ancient villages in Panjakent city and has a very old and rich history. No one knows the exact history of the village, but according to local elders, the village dates back to the Arab invasion of Central Asia. Evidence of this is the fact that we have inherited four fortresses that surround our village and have a long history from the time of Sughd. Well-known archeologist Abdullojon Iskhokov's books about the fortresses and the settlement of the Sughd tribe are clearly described. Also in the headquarters of our village are the mausoleums of two Islamic scholars Khoja Abbas Bakhtiari Kosataroshi, who according to some legends is called a master of music by A. Rudaki, and another great Mullo Khoja Bobo, who is known as a scholar of Islam in the surrounding villages and the city. Panjakent is planted and visited. There are also several generations living in our village. 1. Descendants of Mullo Yusufi 2. Hoshimi. 3 Alimurodi. 4.Uguli. 5. Theories and others.

The wise elders of the village are full of wisdom of Khudoiberdi oxakol, Mullo Subkhon, Mullo Sabur, Alimurod, Mullo Yusuf, Mullo Mukhtor, Imam Niyoz Mullo Nadir, Tukhtamish oxakol. Baba Navruzmahmad, Mullo Khoji, brothers Boboi Rachab and Usto Giyos, Mullo Abdurahim, Saidi Reza have made a significant contribution to the progress and development of science and education of the people of the village.

The hotels of our village, such as the Boboi Rachab Hotel, the Boboi Hayit Hotel, and the Ako Ahmad Hotel, have become famous for their hospitality and hospitality in Tajikistan and abroad. Today in our villages there are scientists, poets, writers, engineers, doctors and teachers of the republican level who work in all parts of our republic, both in Tajikistan and abroad. There is a village called Kosatarosh in Balchuvon, Sabz city, Varzob district. The customs and traditions are the same. In order to get acquainted with the history of these villages, Hoshimov Rachabboki and Murodov Murodmuhammad went there, talked to their elders and got acquainted with their customs and traditions. During the Great Patriotic War of 1941-1945 from our village Aliev Hakimjon, Berdiev Norim, Odinaev Nozim, Odinaev Nasim, Kenchaboev Khudoyor. Karimov Bobonazar. Rizoev Bobosharif. Yusupov Eshmahmad. Young men like Sharipov Mahmadnabi, Rizoev Mahmadsharif, Murodov Mirsharif, Murodov Mahmadayub were sent to war and did not return from this war without women.

Several young people from the World War II returned to the village with orders and medals and with high national pride: Odinayev Turdi, Rakhimov Rahim, Bakoev Khuchmahmad, Badalov Kamar, Bobojonov Kholmurod, Niezov Fazil, Rizoev Amin.

It should be noted that the late Normuhammad Subkhonov was one of the first people in our village who received a higher education and devoted his life to the education of the younger generation. bast. Fortunately, today the representatives of our village work in all spheres of life and Tajikistan makes a valuable contribution to the progress and development of our republic. Scholars and poets who grew up on the outskirts of this small village, Ehson Subkhon, Ismoil Zarifi, Ibod Rachabi, Ibrahim Mir, Said Rizo, Amini Nozim, Shoimi Shafe ', have a rich literary heritage. Young scientists Norali Kiyom, Khusravi Shahob are currently working in various fields of science Leading engineers Rachabali Subkhonov, Rashid Rachabov, Sherali Yusupov, Zayniddin Vakhobov..Hazrat Subkhonov and hundreds of others work in various fields and in several cities of the Russian Federation. Doctors Shorakhim Yusufi, Sunatchon Eshov, Behzod Elov and others are masters of their profession and, despite their youth, have become popular among the public. Habib Aliyev.