Вобаста ба сохти феълҳо маъноҳои луғавӣ, грамматикӣ ва тобишҳои услубии онҳо ифода меёбанд.Феълҳо аз рӯйи қоидаҳои муайян таркиб ёфта, ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: феълҳои сода, феълҳои сохта, феълҳои таркибӣ.

МанбаъВироиш

  • Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.- Душанбе:Дониш,1985. - 227 с.