Пешояндҳо ва пасояндҳо калимаҳои ёридиҳанда мебошанд,ки бо исм,ҷонишин ва дигар ҳиссаҳои исмшудаи нутӄ омада,муносибатҳои наҳвии онҳоро бо дигар калимаҳо ифода менамоянд.Онҳо дар ибора ва ҷумла муносибатҳои масоҳа,замон,сабаб,маӄсад,соҳибият,тарз,муӄоисаю монандӣ ва ғайраро нишон медиҳанд:меҳмон аз шаҳр,ба бозор рафтан,назди боғ,болои кӯҳ. Пешояндҳо ва пасояндҳо на фаӄат муносибатҳои байни феълу ҳиссаҳои номии нутӄ,инчунин муносибати байни худи ҳиссаҳои номиро низ ифода мекунанд:ду рўз пеш аз ид,чанд вараӄе аз дафтари хотира,якчанд сол муӄаддам,ӄаламу дафтар дар даст.Пешояндҳои забони тоҷикӣ аз нуӄтаи назари пайдоишашон ба ду гурўҳ таӄсим мешаванд:пешояндҳои аслӣ,ки пайдоиши онҳо ба давраи ӄадими инкишофи забонамон тааллуӄ дорад ва пешояндҳои номӣ,ки дертар ба вуҷуд омада,дар марҳилаи миёнаи тараӄӄиёти забон такомул ёфтаанд ва дар айни ҳол ба таври васеъ дар истеъмоланд.

АдабиётВироиш

  • Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.- Душанбе:Дониш,1985. - саҳ.285